A&G 6 KOLİ BANTLAMA MAKİNESİ YERLİ MALI BELGESİ
A&G 6 KOLİ BANTLAMA MAKİNESİ YERLİ MALI BELGESİ
Kapat
ARTIK İTHAL ETMİYORUZ, YERLİ ÜRETİYORUZ!
ARTIK İTHAL ETMİYORUZ, YERLİ ÜRETİYORUZ!
Kapat

Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunma Kanunu Aydınlatma Metni

Şirketimize  göndermiş olduğunuz  kişisel verileriniz yalnızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca, Kanunu’nun izin verdiği hallerde;  yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği,  sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacaktır. Şirketimizce veri sorumlusuna mevzuat ile yüklenen tüm ödevler yerine getirilmekte olup; Kişisel Verilen Korunması Kanunu ile onay verilmeyen hiçbir veriniz işlenmemekte, saklanmamakta, depolanmamakta ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca  kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Copyright © A&G Ambalaj